Regulamin

Regulamin

I.
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej”Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez (zwanej dalej „Ustawą) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy STOWARZYSZENIE MUSIC ART YOGA ECO z siedzibą w Michałowicach, KRS – 0000542170, REGON – 360721120, NIP – 5130239854, zwanego dalej „Organizatorem”.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z opłaceniem wstępu na Imprezę.

5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

– „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników ochrony lub mienia do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.
– „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

II.
1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny, za wyjątkiem niektórych warsztatów wyszczególnionych na stronie http://127.0.0.1:8080/wordpress/rezerwacja/. Na każdy warsztat z tej listy opłata będzie wynosić 10 zł, do nabycia będą również karnety całodniowe na poszczególne bloki programowe w cenie 20 zł za sztukę. Osoba która opłaci uczestnictwo w warsztatach będzie zobowiązana podać przy wejściu swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia wygenerowany podczas płatności. Numer ten otrzymają Państwo również mailem potwierdzającym dokonanie wpłaty. W przypadku zmiany miejsca lub terminu Imprezy zamówienie zachowuje swoją ważność. Wstęp wolny na wszystkie warsztaty i zajęcia mają przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji, po uzgodnieniu uprzednio wejścia na teren imprezy z Organizatorem.

2. Przekazanie płatności odbywa się poprzez system płatności tpay.com należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

2. Zabrania się:

a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu.

b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy, za wyjątkiem psów przewodników.

3. Wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
– materiałów wybuchowych,
– wyrobów pirotechnicznych,
– materiałów pożarowo niebezpiecznych,
– napojów alkoholowych,
– środków odurzających lub substancji psychotropowych,

4. Ponadto zakazuje prowadzania bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy, wchodzenie na obszary które nie są przeznaczone dla uczestników imprezy, rzucania jakimikolwiek przedmiotami.

5. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) zachowującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje. W przypadku stwierdzenia posiadania u uczestnika imprezy w/w rzeczy zostaną one odebrane przez służby porządkowe.
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
d) Osobom, którym organizator odmówił prawa wstępu na imprezę. Organizator nie ma obowiązku podawać przyczyny odmowy wstępu.
e) Osobom które mają zakaz uczestniczenia w Imprezach Masowych na podstawie wyroków, decyzji lub innych odrębnych przepisów.
f) Osobom posiadającym nieczytelny, nieważny lub zniszczony bilet wstępu.

6. Kto wnosi lub posiada broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

7.Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

III.
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez Służby porządkowe i służby informacyjne.

2. Organizator jest uprawniony do utrwalenia Imprezy, a w szczególności utrwalania zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. w przypadku stwierdzenia naruszeń Regulaminu bądź innych przepisów prawa materiał z nagrań zostanie przekazany odpowiednim organom.

3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

4. Wejście na teren obiektu na którym odbywa się impreza jest jednoznaczne z akceptacja postanowień Regulaminu i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez Organizatora zdjęć, filmów, z wizerunkiem uczestników Imprezy.

5. Udział we wszelakich konkursach, promocjach, akcjach organizowanych przez Organizatora jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika w/w działań w celach marketingowych.

6. Zabrania się tarasowania i zastawiania wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych oraz urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

7. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do informowania Organizatora lub Służbę Porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji.

IV.
1. Służby Porządkowe, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń –
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, o ochronie osób i mienia(Dz.U. Nr 114, poz. 740 z późn.zm.)
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa.

V.
1. Szkody powstałe w skutek uszkodzeń, zniszczeń, kradzieży lub zanieczyszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Impreza Masowa pokrywa winny tych szkód według wyceny Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu, w którym odbywa się Impreza masowa.

3. Wszelkiego rodzaju reklamacje, wnioski, uwagi i skargi, związane z przebiegiem Imprezy należy składać na piśmie w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy. Stosowne pismo powinno zostać złożone lub wysłane za pośrednictwem poczty, na następujący adres: STOWARZYSZENIE MUSIC ART YOGA ECO, ul. Graniczna 76 lokal B, 32-091 Michałowice. Organizator rozpoznaje i odpowiada na reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania pisma.

4. W przypadku spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator z zastosowaniem Przepisów Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

Używamy plików cookies na naszych stronach

Potwierdź, jeśli akceptujesz nasze pliki cookie. Możesz także odrzucić śledzenie, aby móc nadal odwiedzać naszą witrynę bez żadnych wysyłanych danych.